Övrigt

Regatta Kullavik 1970

SSMK regattan  1969

"Starten har gått”, Sunneskär 1960-tal


--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dagorning årsmöte


a) årsmötet öppnade


b) upprop och upprättande av röstlängd


c) val av justeringsman att jämte mötesordföranden justera årsmötets protokoll


d) val av två rösträknare


e) fråga angående mötes behöriga utlysande


f) val av ordförande samt sektreterare för mötet


g) styrelsens verksamhets- och förvalrningsrapport


h) revisionsberättelse


i) fråga om ansvarsfrihet för styrelsen


k) val av ordförande samt två (2) ledamöter enlight §19


l) val av två revisioner och två revisorsuppleanter


m) val av tre ledamöter i valnämnd


n) behandling av motioner


o) övriga ärenden vilka stryelsen vill lägga fram för årsmötets beslut


p) fastställande av utgifts- och inkomststat samt årsavgift för kommande verksamhetsår


r) övirga frågor


s) årsmötets avslutande