Övrigt

Copyright @ All Rights Reserved

Regatta Kullavik 1970

SSMK regattan 1969

"Starten har gått”, Sunneskär 1960-tal

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Medlemsmöte i Svenska Jolly Scott förbundet.

 

Protokoll

 

Datum: 2018-11-08

 

Tid: kl. 18.00

 

Plats: Kärleksstigen 1, Stenungsund

 

Närvarande: Lasse Åkerlund, Stephan Larsson, Charlie Ahlberg och

Ove Ebeling

 

Anledning till medlemsmöte är att sittande styrelse avgått på grund av ohälsa.

Den tillfälligt valda styrelsens uppgift är att anordna årsmöte och se till att ny

styrelse väljs för nästa period.

 

Dagordning

1. Mötets öppnande.

Lasse Åkerlund hälsade alla välkomna.

2. Val av ordförande.

Lasse Åkerlund valdes enhälligt till ordförande.

3. Val av två ledamöter.

Ove Ebeling och Stephan Larsson valdes enhälligt till ledamöter.

4. Val av revisor.

Charlie Ahlberg valdes enhälligt till revisor.

5. Styrelsens förslag till punkter inför årsmötet.

Att det väljs två revisorer och inga revisorssuppleanter.

6. Övrigt.

Inga övriga frågor.

7. Mötets avslutande.

Ordförande tackade alla som deltog och avslutade mötet.

 

Vid tangentbordet, 2018-11-09

Ove Ebeling

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dagorning årsmöte

 

a) årsmötet öppnade

 

b) upprop och upprättande av röstlängd

 

c) val av justeringsman att jämte mötesordföranden justera årsmötets protokoll

 

d) val av två rösträknare

 

e) fråga angående mötes behöriga utlysande

 

f) val av ordförande samt sektreterare för mötet

 

g) styrelsens verksamhets- och förvalrningsrapport

 

h) revisionsberättelse

 

i) fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

 

k) val av ordförande samt två (2) ledamöter enlight §19

 

l) val av två revisioner och två revisorsuppleanter

 

m) val av tre ledamöter i valnämnd

 

n) behandling av motioner

 

o) övriga ärenden vilka stryelsen vill lägga fram för årsmötets beslut

 

p) fastställande av utgifts- och inkomststat samt årsavgift för kommande verksamhetsår

 

r) övirga frågor

 

s) årsmötets avslutande

Kontakt Information

 

Norra vägen 2, 444 40, Stenungsund

 

 

0723-229668

Facebook Sida

 

Gå gärna in på vår Facebook-sida.